0

βάβουλας (ο)

0

βρούχος (το)

0

βρασκί (το)

0

βιλάνος (ο)

0

βαροψυχώ

0

βλεπίζω

0

βουλώ

0

βαγίτσα (η)