0

βαστώ

0

βορόσκι (το)

0

βατσίνα (η)

0

βγόδωμα (το)

0

βούπα (η)

0

βούι (το)