0

θρινάκι (το)

0

θαλα, θελα

0

θολόσταση (η)

0

θέτω

0

θάμμα (το)

0

θαρρώτο