0

τελάκια, ζαγάργια (τα)

0

τελάλης (ο)

0

τελάρο (το)

0

τελατίνι (το)

0

τελεμές (ο)

0

τέλια (τα)

0

τελόμπροκες (οι)

0

τελώνι (το)

0

τεμενάς (ο)