0

ταράσσω

0

ταραχτάς (ο)

0

ταρουμάρω -ιζω

0

ταύκος (ο)

0

τάφι (το)

0

ταφτάς (ο)

0

τάχατες

0

ταχιά