0

σασμός (ο)

0

σαστίζω

0

σατσάκι (το)

0

σάφλες (οι)

0

σάχνω, σάζω

0

σβάχια (τα)

0

σβίγα (η)

0

σβιγάκι (το)

0

σβουρίζω