0

στούπα (η)

0

στραβά πατεί

0

σύρω χέρι

0

σμάρι (το)

0

συγχαλούν

0

στραβώνω -μαι

0

σημάδια (τα)

0

σειρώνω

0

σεραμέτι (το)

0

σύρμα (το)

0

σκουτέλι (το)