0

ρέβγω

0

ραχμέτι (το)

0

ροδοπλασμένη (η)

0

ρόδος (το)

0

ρισβάνης (ο)

0

ραμετλής (ο)

0

ριζικό (το)

0

ροζογάλι (το)

0

ρίζωμα (το)

0

ρογοβύζι (το)