0

ρογαλίδα (η)

0

ριζιμιό (το)

0

ράσινα (τα)

0

ράπη (η), ράπες (οι)