0

ψέγος

0

ψηφί (το)

0

ψίκι (το)

0

ψεγαδιάστρα (η)

0

ψιμάρνι (το)

0

ψωροφύτης (ο)

0

ψωθροκόμματο (το)

0

ψυρίζω