0

μπηχταρίδι (το)

0

μπλιό

0

μουνουχισμένος

0

μπουρμάς (ο)

0

μπόλι (το)

0

μπέργιαυλο (το)

0

μπαμπεσιά (η)

0

μπέτης (ο)

0

μπάφυλλας (ο)