0

κούτουλο (το)

0

κοπέλι (το)

0

κουντούρα (η)

0

κομόλιθρος (ο)

0

κονταρίδα (η)

0

κομάγρα (η)

0

κουτσοψώλης (ο)