0

γέρα (τα)

0

γίβεντα (τα)

0

γαργερός -η -ο

0

γαζέπι (το)