0

επερριζωνάρω

0

επιτροπή (η)

0

επογαλάνισε

0

επόδωκα

0

επόμεινε

0

επορπάθιε