0

δούδω

0

διμουριά (η)

0

δασκαλεύω

0

δεματικό