0

αναζητώ, ανελητώ

0

αναθιβάνω, αναθιβάλω

0

αναθροφάρια (τα)

0

αναθροφίκια

0

ανάκαρα (η)

0

ανακέρωση (η), ανεκέρωση

0

ανακρέμαση (η)

0

αναλαβαίνω, αναλαμπάνω

0

αναλαθιά (η)

0

αναλαμπή, αναλαμπίδα (η)