0

ζούπα

0

ζουδερός -η -ο

0

ζεύκι (το)

0

ζουπίζω

0

ζάνα (η)