0

θρινάκι (το)

0

θέτω

0

θαρρώτο

0

θαλα, θελα

0

θωρώ

0

θάμμα (το)