0

σοϊκός -η -ο

0

συρμαγιά, σερμαγιά (η)

0

σφαγάρι (το)

0

σάρακας (ο)

0

σκαπέτι (το)

0

σάικα

0

σορδινά (τα)

0

σκουτελοβαρίσκω σου