0

ρογαλίδα (η)

0

ριζιμιό (το)

0

ρογοβύζι (το)

0

ρίφι, ριφάκι

0

ρόβι (το)

0

ραέτι (το)