0

παραθεσμώ

0

πασκίζω

0

παράς (ο)

0

πλουμιστός –η -ο

0

παράωρος, παράουρος

0

παπούλες (οι)

0

παρασέρνω