0

πιτήδιος, επιτήδιος –α -ο

0

παράωρος, παράουρος

0

πωρικό (το)

0

παλλαρός -η -ο

0

πατούλια (η)

0

περβάζι, πρεβάζι (το)

0

πραγαλιάζω

0

πυρόμαχος (ο)

0

παπούρα (η)