0

νυφάδι (το)

0

νυχτιπάρωρο (το)

0

νυχτοπαρωρώ

0

νώμος (ο)