0

νέτα σκέτα

0

ντανάς (ο)

0

ντεψίζω, εντεψίζω

0

νένα (η)

0

να τον εδώ

0

ντελίριο (το)

0

νονόλια (τα)

0

νταγκάδα (η)

0

νταβούκι (το)