0

να τον εδώ

0

να τπρουκι τπρούκι

0

νάζι (το)

0

ναίσκε, ναίσκες

0

νάκαρα, ανάκαρα (τα)

0

νάκλια (τα)

0

ναλέτι (το)

0

ναλετιάζω

0

ναμάζι (το)

0

νάμι (το)

0

ναμουσούζης (ο)

0

νάναρα (τα)