0

λαδοπατσάβρα (η)

0

λαδούκα (η)

0

λαζάρι (το)

0

λάθρακας (ο)

0

λαιμουδαριά

0

λακριντί

0

λακτακώ, λαχτακώ

0

λαλά, λαλάδα (η)

0

λάλαδα (τα)