0

λουχούνα (η)

0

λέσιν του

0

λογάρι (το)

0

λίγωση, χάση (η)

0

λοής, λογης

0

λούμακας (ο)