0

λαγονάρης (ο)

0

λούτα (η)

0

λαγκόνια (τα)

0

λίκι (το)

0

λαντουρίστρα (η)

0

λούθρα

0

λαγάρα (η)