0

λαβουρδάνες (οι)

0

λαβρατάς (ο)

0

λαγάρα (η)

0

λαγκόνια (τα)

0

λαγκός (ο)

0

λαγκουφάκια (τα)

0

λαγονάρης (ο)

0

λαγωνικό (το)

0

λαγούμι (το)

0

λάδια

0

λαδικό (το)