0

κομόλιθρος (ο)

0

κομπί (το)

0

κομπιτσαρόνες (ο)

0

κονάκι (το)

0

κονεύω, κονεύγω

0

κονιού (στου)

0

κονταρίδα (η)

0

κοντύλι (το)

0

κοντυλιά (η)