0

ίδια

0

ιδιαδά, ιδια εδά

0

ίδρος (ο)

0

ιδυονώ

0

ιλέμι (το)