0

φελιτσάδι (το)

0

φλέγα (η)

0

φούσκα (η)

0

φωλεύγω

0

φλισκούνι (το)

0

φανταξά (τα)

0

φαφουλιά (η)