0

ελόστριψα

0

ε κιαμέ

0

ευτούνε φτού

0

επόχτισα

0

έμπος (το)